Disclaimer
Copyright, aansprakelijkheid en Auteurswet

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotocopieën of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dick de Jager - fotograaf | vormgever.

Hoewel Dick de Jager de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van deze site, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Dick de Jager is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortkomend uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden.
De website kan links bevatten naar internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Dick de Jager kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bezoekers van deze site worden erop gewezen dat op de afgebeelde werken auteursrecht rust. Voor gebruik van die werken anders dan de raadpleging via Internet is de auteursrechtelijke toestemming vereist van Dick de Jager - fotograaf | vormgever.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Dick de Jager op Internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.